News \

Stevie Nicks Says She’d Kill Nicki Minaj, Apologizes For Saying She’d Kill Nicki Minaj

More 'Idol' drama on Mariah Carey's behalf

Chris Martins | October 10, 2012 - 11:25 pm